Nieuws

december 13, 2017

Na toekenning WIA-uitkering kan geen loonsanctie meer worden opgelegd

Een werknemer die wegens arbeidsongeschiktheid niet kan werken heeft pas na het verstrijken van de wachttijd van 104 weken recht op een WIA-uitkering. Bij de aanvraag van een WIA-uitkering beoordeelt het UWV of werkgever en werknemer voldoende re-integratie-inspanningen hebben verricht. Is dat niet het geval, dan legt het UWV aan de werkgever een loonsanctie op. Die sanctie houdt in dat de verplichte loondoorbetaling met maximaal een jaar wordt verlengd.De beschikking waarbij een loonsanctie
december 7, 2017

Verrekening ingehouden loonheffing

Loonbelasting wordt geheven door inhouding op het loon. De ingehouden loonheffing wordt als voorheffing verrekend met de verschuldigde inkomstenbelasting. Dat geldt ook als de werkgever de ingehouden loonheffing niet heeft afgedragen, tenzij sprake is van kwade trouw. Onder inhouding wordt verstaan het niet uitbetalen van een gedeelte van het overeengekomen brutobedrag van het loon, met als doel het niet uitbetaalde bedrag als loonheffing af te dragen. De feitelijke afdracht is geen voorwaarde
december 7, 2017

Gevolgen einde dienstverband voor leasecontract

Werkgevers, die aan werknemers een auto ter beschikking stellen, hanteren vaak gebruikersovereenkomsten waarin de rechten en verplichtingen worden vastgelegd van de werknemer. Het is niet ongebruikelijk om in een dergelijke overeenkomst een regeling op te nemen voor het geval de werknemer uit dienst gaat terwijl het leasecontract van de auto nog loopt. Met name wanneer de werknemer invloed heeft op de keuze van de auto of wanneer op verzoek van de werknemer een duurdere auto wordt gekozen zal de
december 6, 2017

Premie Wlz 2018 bekend

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het premiepercentage voor de Wet langdurige zorg (Wlz) voor 2018 vastgesteld op 9,65. Dat percentage is conform de begroting van het ministerie voor 2018 en de Macro Economische Verkenning 2018 van het Centraal Planbureau.
december 5, 2017

Wat brengt 2018!

Wat brengt 2018! Hieronder in het kort een aantal wijzigingen waar u rekening mee moet houden in 2018. Voor meer informatie kunt u ons uiteraard bellen of mailen! Nieuw vanaf 1 januari 2018: jeugd-LIV Het jeugd-LIV is een nieuwe, jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers op grond van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). De nieuwe tegemoetkoming komt er, omdat er met ingang van 1 juli 2017 een aantal dingen zijn veranderd in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag: Het
december 5, 2017

Aandachtspunten jaarafsluiting

Aandachtspunten jaarafsluiting Controleer voor het afsluiten van het boekjaar onderstaande punten: Premiekorting in dienst nemen oudere werknemers Premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers Leningen verstrekt aan personeel Hebt u werknemers in dienst die ouder zijn dan 55 jaar? Of werknemers die (deels) arbeidsongeschikt of werkloos zijn? Dan hebt u mogelijk recht op een korting op de premies werknemersverzekeringen. Oudere werknemers: U hebt recht op de
december 5, 2017

Auto van de werkgever

Auto van de werkgever Er zijn een aantal wettelijke regels m.b.t. de (bestel)auto van de werkgever. Het maakt daarbij niet uit of u deze (bestel)auto least, koopt of huurt. Wanneer deze (bestel)auto ook voor privé ritten wordt gebruikt moet er in de salarisadministratie rekening worden gehouden met een bijtelling voor privé gebruik, tenzij het aantal privé kilometers maximaal uit komt op 500 per jaar. Om een bijtelling te voorkomen kunt u gebruik maken van een gesloten
december 5, 2017

Onbelaste (on)mogelijkheden

Onbelaste (on)mogelijkheden Het is mogelijk om onbelast geld of goederen te vergoeden of te verstrekken aan uw werknemers. Voor het kalenderjaar 2017 is deze zogenoemde 'vrije ruimte' of forfaitaire ruimte gemaximeerd op 1,2% van het fiscale loon. Dit is de zogenoemde Werkkostenregeling. Kijk goed na of u hier in 2017 optimaal gebruik van maakt. Er zitten ook risico's aan deze werkkostenregeling. Zie onderstaande voorbeelden. Voorbeeld 1 Stel het fiscale loon in 2017 binnen een
december 5, 2017

Jaarafsluiting 2017

Jaarwisseling 2017-2018 Wat gaan we doen? In de komende weken wordt het jaar 2017 afgesloten en wordt de salarisadministratie voor 2018 opgestart. Hier hebben wij uw hulp bij nodig! Afsluiting 2017: Voor het afsluiten van het jaar 2017 is het van groot belang dat we zeker weten dat er geen betalingen/verloningen meer te verwachten zijn. Wilt u controleren of één van onderstaande zaken van toepassing zijn: Zijn er nog nieuwe medewerkers, bonussen of andere betalingen te melden die
november 29, 2017

Premiepercentages 2018

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de premiepercentages voor 2018 vastgesteld. Het betreft de premies voor de Algemene Ouderdomswet (AOW), de Algemene nabestaandenwet (Anw), de sectorfondsen, het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf), het Uitvoeringsfonds voor de overheid (Ufo), het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) en de opslag op de basispremie Aof voor de kinderopvangtoeslag. Daarnaast heeft de minister het maximumpremieloon vastgesteld voor de heffing van de premies

P&S Xtra: Betrokken Ontzorgend!

SALARISADMINISTRATIE | PERSONEELSADVIES | INTERIM PROJECTEN | PAYROLLEN


Wij helpen u graag verder