Nieuws

juli 19, 2017

Compensatie verlies werknemersparticipatie

In het kader van een participatieprogramma voor het management kocht een werknemer in 2006 600 certificaten van aandelen van € 500 voor een totaalbedrag van € 300.000. Op grond van dit programma waren de deelnemers verplicht bij beëindiging van hun dienstbetrekking de certificaten van aandelen over te dragen tegen de ‘fair market value’. Nadat de dienstbetrekking van de werknemer als gevolg van een arbeidsconflict per 1 augustus 2007 was beëindigd, verkocht de werknemer zijn 600 certificaten van
juli 19, 2017

Verdrag sociale zekerheid China

Nederland en de Volksrepubliek China hebben een verdrag inzake sociale zekerheid gesloten. Dat verdrag treedt op 1 september 2017 in werking. Het verdrag geldt voor het Europese deel van Nederland. Door wijzigingen in de Chinese socialezekerheidswetgeving zijn Nederlandse bedrijven sinds 2011 in China verplicht om voor gedetacheerde werknemers premies af te dragen. Omdat er doorgaans voor gekozen wordt de Nederlandse verzekering te behouden is dubbele premiebetaling het gevolg. Het in 2016
juli 19, 2017

Onderzoek flexibilisering AOW

Naar aanleiding van een motie van de Tweede Kamer is een onderzoek gedaan naar de meerwaarde van een flexibele AOW-datum. De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het rapport met de uitkomsten van het onderzoek naar de Kamer gestuurd. Gezien de demissionaire status neemt het kabinet geen standpunt in over de gepresenteerde bevindingen. Uit de samenvatting van het rapport blijkt dat in de huidige situatie 83% van de werkenden voldoende aanvullend pensioen opbouwt om
juli 13, 2017

Kostendelersnorm AOW verdwijnt uit de wet

Alleenstaande AOW’ers hebben recht op een uitkering ter hoogte van 70% van het wettelijk minimumloon. Echtparen en samenwonenden hebben per persoon recht op een AOW-uitkering van 50% van het wettelijk minimumloon, omdat zij bepaalde kosten zoals huisvestingskosten kunnen delen. In het regeerakkoord van het huidige kabinet was een bezuinigingsmaatregel opgenomen, die inhield dat de lagere AOW-uitkering ook zou gelden voor alleenstaande AOW’ers die samenwonen met een kind. Nadat eerder al was
juli 6, 2017

Aanzegverplichting einde tijdelijk dienstverband

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt na het verstrijken van de periode waarvoor de overeenkomst is aangegaan. Opzegging is niet nodig voor het einde van de arbeidsovereenkomst. Wel is de werkgever wettelijk verplicht om een werknemer met een tijdelijk arbeidscontract mee te delen of zijn arbeidsovereenkomst zal worden voortgezet of niet. Deze mededeling moet ten minste een maand voor het aflopen van het contract schriftelijk worden gedaan. De werkgever die zich niet houdt aan deze
juli 6, 2017

Nogmaals Kamervragen letselschadevergoedingen

In aanvulling op eerdere vragen zijn Kamervragen gesteld over de belasting die slachtoffers moeten betalen over ontvangen letselschadevergoedingen. Dergelijke vergoedingen tellen als vermogen dat is belast in box 3. Dat kan gevolgen hebben voor het recht op huur- en zorgtoeslag. De staatssecretaris van Financiën maakt duidelijk dat het recht op toeslagen afhankelijk is van de draagkracht van een persoon. Inkomen en vermogen bepalen iemands draagkracht. Letselschadevergoedingen vormen vermogen
juni 29, 2017

Evaluatie 30%-regeling

De 30%-regeling biedt werkgevers de mogelijkheid om 30% van het loon plus vergoeding onbelast te vergoeden aan werknemers die van buiten Nederland afkomstig zijn om hier te werken. Het gaat om een forfaitaire vergoeding van de zogenaamde extraterritoriale kosten van deze werknemers. De vergoeding is onafhankelijk van de werkelijk gemaakte extra kosten van verblijf buiten het land van herkomst. Het ministerie van Financiën heeft een evaluatie van de 30%-regeling uit laten voeren. De
juni 29, 2017

Ontslag op staande voet na bedreiging werkgever

Ontslag op staande voet mag alleen worden gegeven als er een dringende reden voor het ontslag is. Bovendien moet het ontslag onverwijld worden meegedeeld met opgave van de reden. Volgens de kantonrechter vormt bedreiging van de werkgever door een werknemer een voldoende dringende reden voor een ontslag op staande voet. De kantonrechter wees het verzoek van de ontslagen werknemer om het gegeven ontslag te vernietigen af.In hoger beroep oordeelde het hof dat de werknemer in een e-mail aan zijn
juni 29, 2017

Wederindiensttredingsvoorwaarde

Toestemming van het UWV om de arbeidsovereenkomst met een werknemer wegens bedrijfseconomische redenen op te zeggen wordt verleend met toepassing van de wederindiensttredingsvoorwaarde. Deze voorwaarde houdt in dat de werkgever, wanneer hij binnen 26 weken iemand wil aannemen voor de werkzaamheden die de ontslagen werknemer verrichtte, eerst de ontslagen werknemer de kans moet bieden om zijn oude baan weer te vervullen voordat hij een ander mag aannemen. Houdt de werkgever zich niet aan deze
juni 22, 2017

Omvang loondoorbetalingsverplichting

Werkgevers zijn verplicht gedurende de eerste twee jaar van ziekte het loon van een zieke werknemer door te betalen. In de wet is geregeld welk deel van het loon in ieder geval betaald moet worden. In het eerste ziektejaar moet de werkgever minstens 70% van het loon, maar niet minder dan het wettelijk minimumloon doorbetalen. Na het eerste jaar vervalt de eis dat niet minder dan het wettelijk minimumloon doorbetaald moet worden. De eis dat minstens 70% van het loon wordt doorbetaald blijft wel

P&S Xtra: Betrokken Ontzorgend!

SALARISADMINISTRATIE | PERSONEELSADVIES | INTERIM PROJECTEN | PAYROLLEN


Wij helpen u graag verder