Nieuws

februari 17, 2017

Risico’s van overname lijfrenteverplichting

Verkoopt een ondernemer zijn onderneming, dan kan hij als tegenprestatie van de overnemer een lijfrente bedingen. Dat komt nogal eens voor bij de overdracht van de onderneming aan een eigen bv. Draagt de bv deze lijfrenteverplichting over aan een andere partij dan een professionele verzekeringsmaatschappij, dan is niet langer voldaan aan de voorwaarden voor de aftrek van lijfrentepremie. Een voorbeeld van een dergelijke niet toegestane overdracht is de overdracht door de bv, die de onderneming
februari 14, 2017

Aanpassing Arbeidsomstandighedenwet aangenomen door Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft een wetsvoorstel aangenomen dat de Arbeidsomstandighedenwet op een aantal punten wijzigt. De aanpassingen betreffen:1. de versterking van de positie van de preventiemedewerker;2. het verduidelijken van de adviserende rol van de bedrijfsarts;3. het invoeren van het recht op een consult van de bedrijfsarts;4. het verbeteren van de positie van de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners;5. het basiscontract arbodienstverlening;6. het verbeteren van de mogelijkheden voor
februari 9, 2017

Aanpassing zwangerschaps- en bevallingsverlof meerlingen

Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel in behandeling dat een uitbreiding van het kraamverlof voor de partner regelt. Via een nota van wijziging bij dit wetsvoorstel wordt een aanpassing in de regeling van het zwangerschaps- en bevallingsverlof bij meerlingen aangebracht. Deze regeling is per 1 april 2016 gewijzigd via de Wet Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden. Sindsdien is het zwangerschapsverlof bij de zwangerschap van een meerling verlengd met vier weken tot een totaal van
februari 9, 2017

Vanaf 21 jaar recht op volledig wettelijk minimumloon

De Eerste Kamer heeft de wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag als hamerstuk aangenomen. Jongeren vanaf 21 jaar krijgen daardoor recht op het het volledige wettelijk minimumloon. Volgens de oude wet ontstond het recht op een volledig wettelijk minimumloon pas op 23-jarige leeftijd. Voor 18- tot 20-jarigen gaat het wettelijk minimumjeugdloon omhoog. De wet is inmiddels in het Staatsblad geplaatst. Bij Koninklijk Besluit zal worden bepaald wanneer de wetswijzigingen in werking
februari 8, 2017

Uitbreiding kraamverlof partner

Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel in behandeling dat een uitbreiding van het kraamverlof voor de partner van de moeder regelt. Wanneer dit wetsvoorstel wordt ingevoerd, heeft de partner rondom de bevalling en in de jaren daarna mogelijk recht op vier verschillende verlofmogelijkheden. Het gaat om: doorbetaald calamiteiten- of kort verzuimverlof wegens zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden; twee dagen doorbetaald kraamverlof; drie extra dagen kraamverlof met recht op uitkering
januari 26, 2017

Bestelauto’s bleven na werktijd op bedrijfsterrein achter

De bijtelling bij het loon voor het privégebruik van een auto van de zaak geldt niet alleen voor een personenauto, maar ook voor een bestelauto van de zaak. De wet gaat uit van de veronderstelling dat een auto die zakelijk ter beschikking staat, ook voor privégebruik ter beschikking staat. Het is vervolgens aan de werknemer om te bewijzen dat op jaarbasis niet meer dan 500 km privé wordt gereden met de auto. Zonder dat bewijs moet bijtelling plaatsvinden. Voor een bestelauto, die buiten de
januari 25, 2017

Door onbevoegde controleur verricht onderzoek levert ontoelaatbaar bewijs op

De hoogte van studiefinanciering op basis van de Wsf 2000 was afhankelijk van de woonsituatie van de student. Voor uitwonende studenten gold een hoger bedrag aan studiefinanciering dan voor thuiswonende studenten. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap kon onderzoek laten doen naar de woonsituatie van een student. Deze onderzoeken heeft het ministerie uitbesteed aan private bedrijven. Het ministerie wees de werknemers van deze bedrijven aan als controleur. De Centrale Raad van Beroep
januari 25, 2017

Ontslag op staande voet en vordering transitievergoeding

Een werknemer, die op staande voet is ontslagen, kan bij de kantonrechter een verzoek indienen om het ontslag te vernietigen. Dat verzoek moet worden ingediend binnen twee maanden na de datum van het ontslag. Gebeurt dat niet, dan vervalt het recht om een dergelijk verzoek te doen en staat het ontslag vast. Een verzoek om de werkgever te veroordelen tot betaling van een transitievergoeding is gebonden aan een termijn van drie maanden na de dag waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd. De
januari 25, 2017

Eindheffingsregeling hoge ontslagvergoedingen

De Wet op de loonbelasting kent een eindheffingsregeling voor hoge ontslagvergoedingen. De eindheffingsregeling is niet van toepassing op de voordelen die een werknemer heeft genoten bij de uitoefening of de vervreemding van aandelenoptierechten, die twee jaar of meer voor het jaar van vertrek zijn toegekend. Later toegekende optierechten zijn niet uitgezonderd omdat zij mogelijk zijn toegekend in verband met het aanstaande vertrek. Er is geen aanleiding om bij de uitzondering van optierechten
januari 18, 2017

Dochter kan niet verplicht worden om mantelzorg te verlenen

Per 1 januari 2015 heeft de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) de eerdere Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vervangen. De Wmo 2015 bepaalt dat een ingezetene van Nederland in aanmerking komt voor ondersteuning van zijn zelfredzaamheid en participatie. Deze ondersteuning moet door de gemeente worden verstrekt. Geen ondersteuning wordt verleend als iemand met gebruikelijke hulp of mantelzorg voldoende zelfredzaam is. Gebruikelijke hulp is de hulp die mag worden verwacht van

P&S Xtra: Betrokken Ontzorgend!

SALARISADMINISTRATIE | PERSONEELSADVIES | INTERIM PROJECTEN | PAYROLLEN


Wij helpen u graag verder