Nieuws

januari 25, 2017

Eindheffingsregeling hoge ontslagvergoedingen

De Wet op de loonbelasting kent een eindheffingsregeling voor hoge ontslagvergoedingen. De eindheffingsregeling is niet van toepassing op de voordelen die een werknemer heeft genoten bij de uitoefening of de vervreemding van aandelenoptierechten, die twee jaar of meer voor het jaar van vertrek zijn toegekend. Later toegekende optierechten zijn niet uitgezonderd omdat zij mogelijk zijn toegekend in verband met het aanstaande vertrek. Er is geen aanleiding om bij de uitzondering van optierechten
januari 18, 2017

Dochter kan niet verplicht worden om mantelzorg te verlenen

Per 1 januari 2015 heeft de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) de eerdere Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vervangen. De Wmo 2015 bepaalt dat een ingezetene van Nederland in aanmerking komt voor ondersteuning van zijn zelfredzaamheid en participatie. Deze ondersteuning moet door de gemeente worden verstrekt. Geen ondersteuning wordt verleend als iemand met gebruikelijke hulp of mantelzorg voldoende zelfredzaam is. Gebruikelijke hulp is de hulp die mag worden verwacht van
januari 12, 2017

Nieuwe loonbelasting- en premietabellen

De nieuwe loonbelasting- en premietabellen werden tot nu toe als bijlagen bij de Regeling loonbelasting- en premietabellen 1990 opgenomen en periodiek aangepast aan de geldende tarieven en heffingskortingen. Vanaf 1 januari 2017 zijn deze tabellen alleen digitaal beschikbaar. Ze worden gepubliceerd op website van de Belastingdienst. De bijlagen van de Regeling loonbelasting- en premietabellen 1990 zijn vervallen.
januari 12, 2017

Gebruikelijk loon en pensioenuitkering

De dga van een bv moet voor zijn werkzaamheden een gebruikelijk loon ontvangen. Voor 2017 geldt een bedrag van ten minste € 45.000. Bij de vaststelling van het gebruikelijk loon wordt geen rekening gehouden met pensioenuitkeringen of andere inkomsten uit de bv. Dat blijkt uit een uitspraak van de rechtbank. De procedure betrof een dga die een salaris van € 60.000 per jaar ontving voor zijn werkzaamheden. In verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd werd het salaris per 1
januari 12, 2017

Gebruikelijk loon in 2017

De gebruikelijkloonregeling geldt voor werknemers die een aanmerkelijk belang hebben in de vennootschap waarvoor zij werken. In de regel gaat het om de dga en zijn partner. Het loon van een dga moet ten minste gelijk zijn aan het hoogste van de volgende bedragen:1. 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;2. het hoogste loon van de overige werknemers van de bv;3. € 45.000 (2016: € 44.000). De bv heeft de mogelijkheid om een lager loon aannemelijk te maken dan het op grond
januari 12, 2017

Verlaging pensioenrechten leidt tot heffing loonbelasting

De Wet op de loonbelasting bepaalt dat een pensioenaanspraak, die wordt prijsgegeven, loon uit vroegere dienstbetrekking vormt, tenzij de aanspraak niet voor verwezenlijking vatbaar is. In een besluit van de staatssecretaris van Financiën is gebruik gemaakt van de mogelijkheid om situaties aan te wijzen waarin van prijsgeven geen sprake is. Een dga, wiens pensioenvoorziening door zijn bv in eigen beheer werd gehouden, ging op 1 mei 2013 met pensioen. De dga had recht op een jaarlijkse
januari 5, 2017

Lage-inkomensvoordeel

Werkgevers die in 2017 werknemers in dienst hebben met een laag loon hebben recht op een tegemoetkoming in de loonkosten. De tegemoetkoming over 2017 wordt automatisch berekend aan de hand van de loonaangifte over 2017 en in 2018 door het UWV uitbetaald. De tegemoetkoming wordt verleend voor werknemers met een gemiddeld uurloon tussen € 9,54 en € 11,92. Zij moeten in 2017 ten minste 1.248 uren verloond worden en mogen de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt. Het uurloon wordt
januari 5, 2017

Wijzigingen loonbelasting

WerkkostenregelingDe vrije ruimte voor onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers bedraagt ongewijzigd 1,2% van de fiscale loonsom. Voor een maaltijd in een bedrijfskantine geldt als normbedrag € 3,30 per maaltijd. Voor huisvesting en inwoning geldt als normbedrag € 5,50 per dag. Privégebruik autoWerknemers met een auto van de zaak, die zij ook privé mogen gebruiken, worden geconfronteerd met een bijtelling bij hun salaris. De bijtelling is een percentage van de cataloguswaarde van
januari 5, 2017

Bedragen kindregelingen

KinderbijslagVanaf 1 januari 2017 gelden de volgende bedragen per kind per kwartaal.0 t/m 5 jaar € 198,38;6 t/m 11 jaar € 240,89;12 t/m 17 jaar € 283,40. KinderopvangDe maximum uurprijzen voor dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang voor 2017 zijn als volgt. Dagopvang € 7,18; Buitenschoolse opvang € 6,69; Gastouderopvang € 5,75. Kindgebonden budgetVoor het kindgebonden budget gelden de volgende bedragen op jaarbasis. Aantal kinderen Inkomen tot € 20.108 1 €
januari 4, 2017

Transitievergoeding

Vanaf 1 juli 2015 moet de werkgever bij ontslag op zijn initiatief altijd een transitievergoeding betalen aan de werknemer als de arbeidsovereenkomst twee jaar of langer heeft bestaan. Voor de eerste tien jaar van het dienstverband bedraagt de vergoeding een derde maandsalaris per dienstjaar. Voor alle volgende dienstjaren bedraagt de vergoeding een half maandsalaris. De vergoeding bedraagt in 2017 maximaal € 77.000 of een jaarsalaris als dat hoger is. Er hoeft geen transitievergoeding betaald

P&S Xtra: Betrokken Ontzorgend!

SALARISADMINISTRATIE | PERSONEELSADVIES | INTERIM PROJECTEN | PAYROLLEN


Wij helpen u graag verder