Nieuws

december 21, 2016

Oproep tot directe handhaving DBA bij kwaadwillende opdrachtgevers

Tijdens een debat in de Tweede Kamer over de uitwerking van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is een motie ingediend waarin de regering wordt verzocht om direct te handhaven bij opdrachtgevers die te kwader trouw handelen. De staatssecretaris van Financiën onderschrijft de achterliggende gedachte van de motie dat schijnzelfstandigheid moet worden aangepakt. Ook als direct wordt gestart met de handhaving, is het niet mogelijk om voor 1 februari 2017 over de eerste resultaten
december 15, 2016

Kamervragen handhaving wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over de voortdurende onzekerheid over het uitstel van handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) beantwoord. De staatssecretaris heeft toegezegd dat tot 1 januari 2018 geen naheffingsaanslagen of boetes worden opgelegd, behalve in duidelijke gevallen van kwaadwillendheid. Op de website van de Belastingdienst heeft een uitleg daarvan gestaan die niet aansloot bij de mededelingen van de staatssecretaris aan de Tweede
december 15, 2016

Voortgang wijziging Arbeidsomstandighedenwet

Bij de Eerste Kamer is een wetsvoorstel tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in
december 14, 2016

Voortgang Belastingplan 2017 c.s.

De staatssecretaris van Financiën heeft de nota naar aanleiding van het verslag betreffende het
december 8, 2016

Wetsvoorstel uitbreiding kraamverlof partner

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een wetsvoorstel ter uitbreiding van het
november 24, 2016

Herziening aftrek voorbelasting

Recht op aftrek van voorbelasting is gekoppeld aan gebruik voor belaste prestaties. Als u in het verleden bedrijfsmiddelen heeft aangeschaft en de btw daarop geheel of gedeeltelijk in aftrek heeft gebracht, moet deze aftrek worden herzien als de mate van gebruik voor belaste prestaties verandert. Voor onroerende zaken is de herzieningstermijn negen jaar na het jaar van aanschaf, voor andere zaken vier jaar na het jaar van aanschaf. Bent u de zaak in 2016 meer gaan gebruiken voor vrijgestelde
november 24, 2016

Herinvesteringsreserve

Belastingheffing over de boekwinst bij de verkoop van een bedrijfsmiddel kunt u uitstellen door de vorming van een herinvesteringsreserve. Deze reserve wordt afgeboekt op de kostprijs van nieuwe investeringen. Uiterlijk aan het einde van het derde jaar na het jaar van de verkoop moet u de reserve hebben benut. Zo niet, dan moet u alsnog ineens belasting over de boekwinst betalen. Een in 2013 gevormde reserve valt dus aan het einde van 2016 vrij. Tijdens het bestaan van de reserve moet u een
november 24, 2016

Investeringsaftrek

Er bestaan diverse regelingen om investeringen in bedrijfsmiddelen te stimuleren. Het gaat om een algemene regeling, namelijk de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) en twee bijzondere regelingen, de energie-investeringsaftrek (EIA) en de milieu-investeringsaftrek (MIA). Recht op KIA hebben ondernemers voor investeringen in bedrijfsmiddelen tussen € 2.300 en € 311.242. Er geldt een minimuminvesteringsbedrag per bedrijfsmiddel van € 450. U krijgt geen KIA over investeringen in woonhuizen,
november 24, 2016

Zorgverzekering

Ieder jaar veranderen de premies voor de zorgverzekering. Het verplichte eigen risico bedraagt ook in 2017 € 385. Omdat u door het verplichte eigen
november 24, 2016

Giften

Giften aan het algemeen nut beogende instellingen en aan steunstichtingen SBBI zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De giften moeten wel meer

P&S Xtra: Betrokken Ontzorgend!

SALARISADMINISTRATIE | PERSONEELSADVIES | INTERIM PROJECTEN | PAYROLLEN


Wij helpen u graag verder