Nieuws

december 22, 2016

Bedragen minimumloon en premiepercentages 2017

De bedragen van het minimumloon worden ieder half jaar aangepast. Per 1 januari 2017 gelden de volgende bruto bedragen exclusief vakantietoeslag per leeftijdsgroep. Minimumloon leeftijd per maand per week per dag 23 jaar en ouder € 1.551,60 € 358,05 € 71,61 22 jaar € 1.318,85 € 304,35 € 60,87 21 jaar € 1.124,90 € 259,60 € 51,92 20 jaar € 954,25 € 220,20 € 44,04 19 jaar € 814,60 € 188,00 € 37,60 18 jaar € 706,00 € 162,90
december 22, 2016

Belastingplan 2017 aangenomen

De Eerste Kamer heeft de wetsvoorstellen Belastingplan 2017 aangenomen. Het gaat om het eigenlijke Belastingplan 2017 en de wetvoorstellen Overige fiscale maatregelen 2017 (nummer 34.553), Fiscale vereenvoudigingswet 2017 (nummer 34.554), Wet uitwisseling inlichtingen over rulings (nummer 34.527) en Wet tijdelijk verlaagd tarief laadpalen met een zelfstandige aansluiting (nummer 34.545). Bij de behandeling van de wetsvoorstellen zijn enkele moties ingediend. De Eerste Kamer heeft een motie
december 21, 2016

AOW-pensioenoverzicht en gewijzigde aanvangsleeftijd opbouw

Een van de aspecten die samenhangen met de verhoging van de AOW-leeftijd is een verhoging van de aanvangsleeftijd van de opbouw van het AOW-pensioen van 15 naar (ruim) 17 jaar. Op die manier blijft de opbouwperiode 50 jaar. Per verzekerd jaar bedraagt de aanspraak op het AOW-pensioen 2%. Door de verschuiving van de opbouwperiode vervallen de verzekerde jaren tussen de 15e en de 17e verjaardag. Zolang iemand verzekerd blijft hoeft dat geen probleem op te leveren omdat deze jaren aan het einde van
december 21, 2016

Oproep tot directe handhaving DBA bij kwaadwillende opdrachtgevers

Tijdens een debat in de Tweede Kamer over de uitwerking van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is een motie ingediend waarin de regering wordt verzocht om direct te handhaven bij opdrachtgevers die te kwader trouw handelen. De staatssecretaris van Financiën onderschrijft de achterliggende gedachte van de motie dat schijnzelfstandigheid moet worden aangepakt. Ook als direct wordt gestart met de handhaving, is het niet mogelijk om voor 1 februari 2017 over de eerste resultaten
december 15, 2016

Kamervragen handhaving wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over de voortdurende onzekerheid over het uitstel van handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) beantwoord. De staatssecretaris heeft toegezegd dat tot 1 januari 2018 geen naheffingsaanslagen of boetes worden opgelegd, behalve in duidelijke gevallen van kwaadwillendheid. Op de website van de Belastingdienst heeft een uitleg daarvan gestaan die niet aansloot bij de mededelingen van de staatssecretaris aan de Tweede
december 15, 2016

Voortgang wijziging Arbeidsomstandighedenwet

Bij de Eerste Kamer is een wetsvoorstel tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in
december 14, 2016

Voortgang Belastingplan 2017 c.s.

De staatssecretaris van Financiën heeft de nota naar aanleiding van het verslag betreffende het
december 8, 2016

Wetsvoorstel uitbreiding kraamverlof partner

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een wetsvoorstel ter uitbreiding van het
november 24, 2016

Herziening aftrek voorbelasting

Recht op aftrek van voorbelasting is gekoppeld aan gebruik voor belaste prestaties. Als u in het verleden bedrijfsmiddelen heeft aangeschaft en de btw daarop geheel of gedeeltelijk in aftrek heeft gebracht, moet deze aftrek worden herzien als de mate van gebruik voor belaste prestaties verandert. Voor onroerende zaken is de herzieningstermijn negen jaar na het jaar van aanschaf, voor andere zaken vier jaar na het jaar van aanschaf. Bent u de zaak in 2016 meer gaan gebruiken voor vrijgestelde
november 24, 2016

Herinvesteringsreserve

Belastingheffing over de boekwinst bij de verkoop van een bedrijfsmiddel kunt u uitstellen door de vorming van een herinvesteringsreserve. Deze reserve wordt afgeboekt op de kostprijs van nieuwe investeringen. Uiterlijk aan het einde van het derde jaar na het jaar van de verkoop moet u de reserve hebben benut. Zo niet, dan moet u alsnog ineens belasting over de boekwinst betalen. Een in 2013 gevormde reserve valt dus aan het einde van 2016 vrij. Tijdens het bestaan van de reserve moet u een

P&S Xtra: Betrokken Ontzorgend!

SALARISADMINISTRATIE | PERSONEELSADVIES | INTERIM PROJECTEN | PAYROLLEN


Wij helpen u graag verder